Data Preparation for Citizen Analysts in Denodo Platform 7.0

Amy Flippant