Author

Anastasio Molano

Anastasio Molano is the Senior VP, EMEA at Denodo.
Close